Privacyverklaring Yoga Unites

 

Yoga Unites, gevestigd te Jacques Perkstraat 26, 5644 TK Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring is van toepassing op alle door Yoga Unites geleverde diensten.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Yoga Unites verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij hebt
verstrekt. Gegevens die Yoga Unites van jou nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Yoga Unites in ieder geval worden verwerkt, betreffen:

  • Voornaam en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens   
  • Telefoonnummer 
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via whattsapp.

Waarom ik je gegevens nodig heb

Om jou yogales te kunnen geven en/of te kunnen ondersteunen als doula tijdens je zwangerschap, bevalling en/of kraamtijd is informatie over jouw fysieke gezondheidsklachten belangrijk voor mij als docente en als doula. Als ik weet dat je klachten hebt, maakt dit het mogelijk om mijn werk goed te kunnen uitvoeren. Met deze persoonlijke informatie ga ik altijd vertrouwelijk om en wordt nooit gedeeld met partijen buiten Yoga Unites. Bovendien ben je nooit verplicht gezondheidsklachten te delen met mij en heb je
alle recht om deze voor je te houden. Maar, om je de juiste oefeningen te kunnen geven en je zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, raad ik je aan om Yoga Unites wel op de hoogte te stellen van eventuele klachten die je hebt.

Yoga Unites gebruikt je gegevens voor de volgende doeleinden:

• je te kunnen bellen of e-mailen om mijn dienstverlening
uit te kunnen voeren.

• je te informeren over wijzigingen van diensten.

• om goederen en diensten bij je af te leveren.

• het afhandelen van jouw betaling.

Ook verwerkt Yoga Unites persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die noodzakelijk zijn voor mijn

belastingaangifte.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van je persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Yoga Unites gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Yoga Unites zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacy verklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken.

 

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Yoga Unites bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens
worden verzameld.

De facturen die aan jou als klant zijn verstrekt voor het volgen van lessen of de aankoop van diensten en de
persoonsgegevens die daar op staan en in mijn financiële administratie zijn opgenomen worden niet gewist. Deze facturen moeten van rechtswege voor mogelijke controles van de Belastingdienst, 7 jaar bewaard blijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kun je een verzoek sturen naar info@yogaunites.nl

Beveiliging

Yoga Unites neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de gegevens op de (opstart)schijf van Yoga Unites beveiligd. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een
map die beveiligd is met een wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Yoga Unites via e-mail info@yogaunites.nl

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy Verklaring kun je contact opnemen met
Yoga Unites via info@yogaunites.nl

 

Yoga Unites

Liesbeth Oosterink

info@yogaunites.nl

+31 6 23055123

 

Algemene voorwaarden

Versie november 2021

 Artikel 1 Algemeen

De Algemene Voorwaarden van Yoga Unites hebben betrekking op alle yogalessen, workshops en alle andere activiteiten georganiseerd door Yoga Unites.

In deze voorwaarden gelden de volgende definities:

Yoga UnitesLiesbeth Oosterink– KvK 72341025 gevestigd aan de Jacques Perkstraat 26, 5644 TK Eindhoven, Nederland

De deelneemster/deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij Yoga Unites aanmeldt voor lessen, workshops of andere activiteiten.

Iedere deelneemster ontvangt bij inschrijving een link met verwijzing naar de Algemene Voorwaarden. De boeking van, betaling en/of deelname aan lessen, workshops of iedere andere activiteit aangeboden door Yoga Unites betekent dat je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Deelname aan lessen, workshops of iedere andere activiteit georganiseerd door Yoga Unites geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.

Elke deelneemster is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent. Deelneming aan yogalessen en workshops is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts, fysiotherapeut of verloskundige/gynaecoloog. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts of specialist raadplegen.

Artikel 2: Betaling & annulering

De lessen, workshops of andere activiteiten dienen voor aanvang betaald te worden via overschrijving op bankrekeningnummer NL44RABO0372688977 t.n.v. Yoga Unites o.v.v. naam en activiteit.   

Ben je verhindert en wil je een yogales annuleren, laat dit dan weten via mail. Annulering van een yogales kan 12 uur voor aanvang kosteloos gedaan worden. Meld je je niet af binnen deze termijn dan wordt de les in rekening gebracht.

Het annuleren van een workshop is tot 48 uur vóór aanvang van de geplande activiteit kosteloos mits je je via mail hebt afgemeld. Meld je je niet af binnen deze termijn dan wordt de activiteit in rekening gebracht.

Bij langdurige ziekte of afwezigheid kan deelneemster via mail contact opnemen met Yoga Unites zodat een regeling getroffen kan worden.

Artikel 3: Wijziging en annulering door Yoga Unites

Yoga Unites heeft het recht zonder opgave van redenen een les of workshop te annuleren. Het is echter altijd de intentie om dit zo op tijd mogelijk te communiceren, waarbij je zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over de reden en mogelijke alternatieven.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Yoga Unites is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelneemster in en rondom de leslocatie, Theo Koomenlaan 7 te Eindhoven, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les of workshop. Deelneemster neemt deel aan lessen en workshops op eigen risico.  

Artikel 5: Privacy

Yoga Unites verzamelt persoonsgegevens van deelneemster voor betaling-, administratie- en informatie doeleinden. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en nooit doorgegeven aan derden.

 

Yoga Unites  

Liesbeth Oosterink

www.yogaunites.nl

info@yogaunites.nl

+31 6 23055123